Mesleki Risk Sigorta Fonu

Mesleki Risk Sigorta Fonu;

Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Yönergesinin 16. maddesinde usul ve esasları belirlenmiş olup, sandığın faaliyete geçerek yeteri derecede hedeflenen maddi güce ulaştıktan sonra faaliyette bulunması öngörülmüştür.

 

Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimlerince birlikte yürütülecek bir çalışma ile işlerlik kazanacaktır.

 

MADDE 16:

 • İşbu Mesleki Risk Sigorta Fonundan (MRF), TMK 1007.Maddesi gereğince rücu `ya maruz kalan; Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde aktif çalışan personeller ile ücretsiz izin, mazeret izni, doğum izni kullanan personeller, yetkili makamlarca başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmiş personeller veya Emekliliğe ayrılmış olsa dahi Sigorta Fonuna aidat ödemeye devam ederek üyeliği sonlandırılmamış kişiler, hiç bir vasıf unvan ve Kadro ayrımı gözetmeksizin tüm mensupları, işbu yönergede belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yararlanabilir.

 

 • İşbu Sigorta kapsamına ancak, görevini icra ederken maddi zarara neden olan olayın tüm yargılama süreçlerinin sonuçlanarak, en yüksek yargı merciin hükmünün kesinleşmiş olması ve bunun yanında TKGM Teftiş Kurulu Başkanlığının da bir görüş, karar veya hükmünün olması esastır.

 

 • Bahse konu rücu davasında, kesinleşen hüküm ile TKGM Teftiş Kurulu Başkanlığının kararı, ilgili personelin, hangi derecede olursa olsun kusurlu bulunması halinde veya olayı kasten yapmış olduğu hükmünün verilmiş olması halinde maddi zarar işbu Sigorta Fonundan karşılanamaz.

 

 • Bahse konu rücu davasında, kesinleşen Mahkeme hükmü ile TKGM Teftiş Kurulu Başkanlığının kararı ilgili personelin, davada art niyetli olmadığının anlaşılmasına rağmen, sehven hata yaparak maddi zarara sebebiyet vermiş olması halinde işbu Sigorta Fonundan yararlanabilecektir.

 

 • Bahse konu rücu davasında, Mahkemenin hükmü ile TKGM Teftiş Kurulu Başkanlığının görüşü/kararı farklı yönlerde olursa, Mahkeme kararı esas alınır.

 

 • Bu kapsamda, üyenin, tüm yargılama süreci boyunca, nihai karar verilinceye kadar MRF`nin Avukatlık hizmetleri ile tüm yargılama masrafları sigorta kapsamındadır. Bu durumda; Yönetim Kurulu rücu `un işbu Sigorta Fonundan yararlanmasına hükmederek, ödemenin yapılması için, ödeme koşullarını da düzenleyen talimatnameyi, yüklenici Sigorta Şirketine göndererek ödemenin yapılmasını sağlar.

 

 • Sandık Yönetim Kurulu üyeleri, Mahkemenin kesinleşmiş hükmü ile TKGM Teftiş Kurulu Başkanlığının raporları/kararı haricinde bir karara varma yetkisine sahip değildir. Ancak bunların verilen hükümlerini uygulamakla mükelleftir.

 

 • Kendisine rücu eden personel, en yüksek yargı merciinin kesinleşen Kararı ile TKGM Teftiş Kurulu Başkanlığının raporları/kararı ve davaya dair her türlü belgeleri derdest ederek Yönetim Kuruluna rücu ödemesinin karşılanması için başvuruda bulunur.

 

 • Rücu hizmetinden faydalanma, işbu Yönergenin Eki “Bir üyenin MRF’den yararlanma Limitleri ” dahilinde yapılır.

 

 • Yönetim Kurulu, kendisine intikal ettirilen rücu dosyasını, müracaat tarihinden itibaren 15 gün içinde görüşüp, inceleyerek karara bağlar.

 

 • Kendisine rücu edilen, maddi zararının da Fon`dan karşılanan üye, kendi rızasıyla istifa edemeyeceğini, üyelik sözleşmesini tek taraflı fesh etmeyeceğini, ancak rücu zararına ödenen meblağın, rücu`dan yararlanma alt limiti olan meblağ kadar üyelik aidatı ödemiş olması halinde istifa edebileceğini, üyelik kaydıyla resmen kabul ve taahhüt eder.

 

 • Kendisine rücu eden üye, yapılan yargılama sonucu Mahkemece suçunun sabit bulunması, TKGM”nin Teftiş Kurulunun da raporlarında suça kastetme veya alenen sebebiyet verdiği anlaşılması halinde, sözleşmeden doğan rücu`dan faydalanma hakkı sona erer. Dilerse aidat ödemeye devam ederek Şahsi Tasarruf Fonu (STF) hizmetinden faydalanabilir.

 

 • Bir üyenin, üyeliği süresince masraflar yekünüyle birlikte 10.000TL`nin üzerinde ancak bir defa rücu ödemesi karşılanır.

 

 • Bir üyenin, üyeliği süresince, masraflar yükünüyle birlikte 5.000TL`nin altında birden fazla rücu etmesi halinde, birinci ödeme miktarı kadar aidat ödemesi yapılmadan, ikinci rücu zararı karşılanmaz.

 

 • TMK’nun 1007.Madde kapsamı dahilinde sebebiyet verilen zararın rücu etmesi halinde her üyenin rücu ödemeleri için bu Fondan, Rücuya sebep olayın vukuu bulmasından itibaren geriye dönük faydalanması, ödediği aylık aidatın yekününden oluşan meblağa bağlı olarak aşağıdaki tablodaki limitler dahilinde karşılanır;

 

 

Bir üyenin MRF’den yararlanma Limitleri:

Yargılama sonucu, en üst düzey Mahkemenin verdiği rücuya sebep olayın

Meydana gelme tarihinden itibaren geriye doğru;

 

1.Yıl:   muaf (Üye kayıt yılı)

2.Yıl:   10.000 TL

3.Yıl :  20.000 TL

4.Yıl :  30.000 TL

5.Yıl :  40.000 TL

6.Yıl :  50.000 TL

7.Yıl :  75.000 TL

8.Yıl :  100.000 TL

9.Yıl :  125.000 TL

10.Yıl: 150.000 TL

11.Yıl: 150.000 TL

12.Yıl: 175.000 TL

13.Yıl: 200.000 TL

14.Yıl: 225.000 TL

15.Yıl: 250.000 TL