TAKA-DER SAN İstenilen Belgeler

SOSYAL YARDIMLAR

Sandık üyelerinin yardımlara nasıl hak kazanacağı, müracaat şekilleri ve ibrazı gereken belgelere ilişkin usul ve esaslar Taka-Der San. Yönergesinin 5 ile 13. Maddeleri kısmında detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Yapılacak yardım miktarları, Sandık Yönergemizin 8.10 Maddesi ile 13.4 Maddesinde düzenlendiği şekilde Sandık Yönetim Kurulumuzcabelirlenerek, her takvim yılının Mart ayına kadar alışılagelmiş ilan yöntemleriyle üyelerine ilan edilir.

 

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

 

1) Ölüm Yardımı**Üyenin Vefatı durumunda vârislerine yardım yapılabilmesi için;

a)- Form Dilekçe (Kanuni Varisleri tarafından veya Varislerden biri tarafından)

b)- Personel Kayıt Onayı (Merhum Üyenin, Vefatı sırasında görev yaptığı Müdürlüğünden)

c)- Ölümün Gerçekleştiği Sağlık Kurumu/Kuruluşu tarafından düzenlenmiş Ölüm Belgesi

d)- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (son 3 aylık)

e)- Veraset ilâmı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterlikçe düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,

f)- Tüm varislerin IBAN bilgileri veya 18 yaşın üzerindeki vâris/vârislere ya da üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde, noter onaylı vekâletname aslı.

 

2) Evlenme Yardımı

a)- Form dilekçe (Çalışan Personel veya Sandık Üyesi iken Emekli olmuş personeller için)

b)- Personel Kayıt Onayı ( Görev yaptığı Müdürlüğünden)

c)- Evlenme tarihini de gösterir son 3 aylık vukuatlı nüfus kayıt örneği,

 

3) Doğum Yardımı

a)- Form dilekçe (Çalışan Personel veya Sandık Üyesi iken Emekli olmuş personeller için)

b)- Personel Kayıt Onayı ( Görev yaptığı Müdürlüğünden)

c)- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile bireylerini gösteren)

 

4) Afet Yardımı

a)- Form dilekçe (Çalışan Personel veya Sandık Üyesi iken Emekli olmuş personeller için)

b)- Personel Kayıt Onayı ( Görev yaptığı Müdürlüğünden)

c)- Üyenin ikametgâhını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı Müdürlüğünden alınacak belge,

d)- Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi adına kayıtlı meskeni ise tapu tescil belgesi, kiralık ise kira sözleşmesi,

e)- İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,